De Smatch winkels en het privéleven

Onze site werd uitgewerkt door de NV Smatch, in samenwerking met Défimédia voor het technische gedeelte en de design.

Respect van het privéleven .

De NV Smatch heeft alles in het werk gesteld om het privéleven van alle personen die zich op onze internetsite aansluiten te respecteren.

De wet op de bescherming van het privéleven

De wet op de bescherming van het privéleven van 8/12/1992 garandeert u de volgende rechten

Toegangs- en controlerecht van de gegevens

U heeft om het even wanneer het recht om de gegevens over u waarover de Smatch winkels beschikken te consulteren of na te gaan of u opgenomen bent in de database van de Smatch winkels.

Oppositierecht

U mag zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door de Smatch winkels.

Wijzigingsrecht

U mag ons op elk moment rechtzettingen aan de gegevens u betreffende meedelen.

Er gebeurt niets zonder uw toestemming !

Door u aan te sluiten op de internetsite van de Smatch winkels aanvaardt u de voorwaarden in de wettelijke vermeldingen en door ons persoonlijke informatie te sturen geeft u ons de toestemming er gebruik van te maken overeenkomstig het charter. Indien u niet akkoord gaat met de principes die erin bepaald worden, moet u onze site verlaten. De Smatch winkels wensen geenszins de persoonlijke gegevens u betreffende te bewaren zonder uw voorafgaand akkoord.

Inhoud en gebruik van persoonlijke informatie

Onder « persoonlijke informatie » wordt verstaan alle informatie die toelaat een persoon te identificeren.

Het gaat meestal om een naam, een adres, een telefoonnummer, een klantenkaartnummer of een elektronisch adres. Door op onze site te « surfen » is het mogelijk dat u gevraagd wordt ons persoonlijke informatie mee te delen.Deze informatie zal door de Smatch winkels verzameld kunnen worden en daarna gebruikt om u, bijvoorbeeld, het lanceren van een wedstrijd of een promo-aanbieding gereserveerd voor onze internetgebruikers aan te kondigen.

Hoe gebruiken de Smatch winkels de informatie die u betreft ?

De informatie die u betreft en die wij verzamelen tijdens uw bezoek op de site van de Smatch winkels wordt enkel gebruikt door de Smatch winkels om onze website te verbeteren en u diensten te verlenen die nog meer aan uw wensen tegemoetkomen. U moet weten dat wij u enkel met uw toestemming zullen contacteren om u onze koopjes mee te delen : indien u in de toekomst niet gecontacteerd wenst te worden, volg dan de instructies verder in de rubriek « hoe ons contacteren ? ».

Hoe ons contacteren ?

Dit charter heeft als doel uw privéleven te respecteren, gelieve ons dan ook uw wensen en opmerkingen mee te delen. Aarzel niet ons elke vorm van inbreuk op uw privéleven door uw bezoek op de site van de Smatch winkels te signaleren. Wij zullen u binnen een aanvaardbare termijn een antwoord geven. Indien u in de toekomst niet gecontacteerd wenst te worden na een bezoek op de site van de Smatch winkels, kan u ons contacteren via de contactmodule. U beschikt om het even wanneer over het toegangs- en wijzigingsrecht van uw gegevens evenals over het oppositierecht.

U kan inlichtingen verkrijgen bij het publieke register van de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven (overeenkomstig de wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven), dit voor zoverre u een aangifte doet bij de commissie.

Merken en logo's

De merken van de Smatch winkels en de merken van haar partners, met inbegrip van de logo's op de site, zijn gedeponeerde handelsmerken, in dat opzicht beschermd door het recht van de industriële eigendom. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze merken of logo's verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Hypertextlinken

Met uitzondering van de gevallen waar de link informatie en/of inhoud met een onwettelijk of pornografisch karakter zou verspreiden, is het mogelijk een link te creëren naar om het even welke site vanaf de site van de Supermarkten Smatch (hoofdpagina of andere pagina) op voorwaarde dat de Smatch winkels hier vooraf van op de hoogte gebracht worden via een mail aan de webmaster.

De hypertextlinken op de site kunnen doorverwijzen naar andere websites. Uw bezoek van deze sites gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De Smatch winkels kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kan in geen geval de Smatch winkels verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site toegankelijk via de site van de Smatch winkels. Elke verbroken link of elke link naar sites met onwettelijke of pornografische inhoud kan gesignaleerd worden aan de webmaster. Elk ander gebruik dat hier niet uitdrukkelijk vermeld werd is niet toegelaten en vereist een uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de Smatch winkels.

Cookies

Er kan automatisch niet persoonlijke informatie verzameld worden door de Smatch winkels tijdens het surfen op de site door middel van cookies. De cookies zijn tekstbestanden gebruikt door een website om een gebruiker te herkennen en zo zijn gebruik van de site te vergemakkelijken en te verpersoonlijken. De cookies zijn geen programma's, ze kunnen in geen geval en op geen enkele manier het systeem van de internetgebruiker storen of beschadigen, noch bestanden vernietigen of een programma wijzigen. Ze worden onder andere gebruikt om informatie te bekomen met betrekking tot de geconsulteerde pagina's en de consultatiedata en -uren. De Smatch winkels controleren het gebruik van de door derden gemaakte cookies niet, bijvoorbeeld door adverteerders; of deze voortkomend uit het gebruik van een deel van de site van een derde. U kan u om het even wanneer beschermen tegen het gebruik van cookies door gebruik te maken van de functies van uw navigatieprogramma. We herinneren u er echter aan dat bepaalde functies van de site het gebruik van cookies vereisen (personalisering, alert, ...).

Wat zijn"cookies" ?

«Cookies» zijn bestanden verstuurd door de sitebeheerder, in dit geval de Smatch winkels, op de harde schijf van de internetgebruiker die hem toelaten de internetgebruiker te identificeren en hem te herkennen wanneer hij zich op zijn site aansluit.

De Smatch winkels kunnen het systeem van de «cookies» gebruiken om informatie te verzamelen bij uw bezoek op onze site. Dit laat ons toe te weten te komen welke delen van onze site u interesseren. De Smatch winkels kunnen zo beter uw interesses leren kennen en u informatie aangepast aan uw behoeften meedelen. Deze «cookies» vermijden u eveneens u telkens informatie te moeten doorgeven die u ons reeds meegedeeld heeft, voor zover u deze informatie vroeger al heeft meegedeeld. U zal het bestaan van deze «cookies» kunnen detecteren en indien gewenst verwijderen.

Geschillen

Deze site werd gecreëerd in België.Door het gebruik van deze website aanvaardt u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan alle bezwaren van contractuele of strafbare aard die door de Smatch winkel uitgeoefend kunnen worden. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van een contractuele verbintenis voorzien op deze site, zullen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen die het Belgische recht toepassen. Reproductie van deze site of van elementen ervan is verboden.

Verwittiging

De Smatch winkels reserveren zich de mogelijkheid de toegang tot haar diensten die een gebruikersnaam vereisen te beperken of in te trekken in het geval deze algemene voorwaarden niet gerespecteerd worden of in het geval klacht ingediend wordt tegen haar. De Smatch winkels reserveren zich de faculteit toegang tot hun site te verbieden aan de gebruiker die :

. op de site berichten van publicitaire of promotionele aard verspreid, die indruisen tegen het publieke recht of de goede zeden, gewelddadig zijn, racistisch, revisionistisch, oorlogsmisdaden verdedigen, beledigend of onbeschaafd, ingaan tegen de auteursrechten of naburige rechten, tegen de rechten toepasbaar op basis van gegevens, op rechten met betrekking tot handelsmerken, imagorechten, rechten voor het respect van het privéleven of die andere wettelijke of reglementaire beschikkingen zouden overtreden.

. een overbelasting van de server zou veroorzaken, onder andere door het gebruik van de site voor het versturen van ongevraagde publiciteit.

De nietigheid van één of meerdere schikkingen voorzien in de algemene gebruiksvoorwaarden, uitgesproken door een beslissing van het gerecht, brengt de nietigheid van de andere schikkingen niet met zich mee.

Rechtsbevoegdheid en toepasbare wet

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle interpretatie- of uitvoeringsmoeilijkheden vallen uitsluitend onder de bevoegde Belgische rechtspraak.

Wijziging van het charter

Het huidige charter en de principes die eruit voortvloeien kunnen om het even wanneer gewijzigd worden door de Smatch winkels. De Smatch winkels verbinden zich ertoe u zo vlug mogelijk over deze wijzigingen in te lichten door u uit te nodigen regelmatig deze pagina van onze site te consulteren.

Onze promoties

Onze aanbiedingen zijn geldig tot uitputting van de voorraad of van het jaartal en beschikbaar volgens het betrokken verkooppunt. Prijzen voor normale detailverkoop, behalve editiefouten of weglatingen.

Publicatie van de promo- of standaardverkoopprijzen

Alle vermelde prijzen zijn louter indicatief. Ze kunnen verschillen van de in de winkels vermelde prijzen.

Ontdek een winkel in uw buurt