Wedstrijdreglement FB “Hasbro Welcome”

Wedstrijdreglement FB “Hasbro Welcome”

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door NV Match & NV Smatch, Route de Gosselies 408, 6220 Fleurus, en loopt van 7 maart 2019 tot en met 7 april 2019.

Er zullen in het totaal 120 winnaars aangeduid worden gedurende de ganse periode van de actie.

De deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn.  Enkel personen die in België wonen mogen deelnemen.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

De deelname is enkel geldig op de Facebook pagina van Match & Smatch.

De regels voor deelname aan de wedstrijd en de prijzen voor de winnaars zijn duidelijk vermeld op de Facebook pagina van Match & Smatch.

Deelname aan de wedstrijd bestaat uit deze verschillende stappen :

-          De Facebook pagina Match & Smatch liken

-          De vraag “wat is de naam van de vereniging waarvoor klanten, medewerkers en vrijwilligers van Match en Smatch zich elk jaar actief mobiliseren” correct beantwoorden via het formulier gelinkt aan de publicatie op de Facebook pagina Match & Smatch

NV Match et NV Smatch wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van om het even welk technisch defect, anomalie, materieel of aan de software (probleem met Facebook, virus, bug, ...) op het systeem van de Deelnemer, op hun informatica-uitrusting en op de gegevens die hierop zijn opgeslagen en op de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

NV Match en NV Smatch behouden zich het recht voor kandidaten uit te schakelen indien ze van mening zijn dat de deelnemer niet handelt overeenkomstig de spelregels of indien de deelnemer de loop van de wedstrijd onrechtvaardig beïnvloedt.

In het geval de wedstrijd voor eender welke reden buiten onze wil zou moeten worden geannuleerd, gewijzigd of verdwijnen, zullen de organisatoren in geen enkel geval compensaties moeten storten aan de deelnemers.

De aangeboden prijzen mogen geen aanleiding geven tot om het even welke betwisting aangaande hun aard noch aan het overhandigen van eender welke tegenprestatie.  De naamloze vennootschap Match en de naamloze vennootschap Smatch behouden zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.  Indien dit het geval mocht zijn, zal de waarde van de prijs overeenstemmen of hoger liggen dan het vervangen product.  Een tegenprestatie onder de vorm van een cheque of contanten mag niet worden voorgesteld.

De prijs is persoonlijk en op naam van de winnaar.  De prijs kan niet worden overgedragen, ingeruild of betaald in speciën, of met andere producten of diensten.  In geval van weigering van de prijs zal deze noch betaald noch ingeruild worden.  NV Match en NV Smatch zullen dan het recht hebben een nieuwe winnaar te trekken.  De keuze van het gewonnen spel wordt bepaald door NV Match en NV Smatch.

De winnaars zullen getrokken worden (op http://www.randomizer.org) onder de deelnemers die de vraag “wat is de naam van de vereniging waarvoor klanten, medewerkers en vrijwilligers van Match en Smatch zich elk jaar actief mobiliseren” correct hebben beantwoord.

De winnaars zullen via een bericht op Facebook of per mail verwittigd worden en dit binnen de 7 dagen na afloop van de wedstrijd.  Ze zullen de winkel waar ze hun prijs willen afhalen moeten kiezen, ten laatste tegen 23 april 2019.

De prijzen zullen in de winkels beschikbaar zijn vanaf 29 april 2019 en zullen kunnen worden afgehaald op vertoon van het winnende bericht.

Er zal geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gebeuren in verband met deze wedstrijd.

Indien een winnaar niet kan worden bereikt of indien hij zijn prijs niet binnen de 14 dagen na afloop van de wedstrijd ophaalt, houdt de organisator zich het recht voor een andere winnaar in zijn plaats te trekken.

De persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomst de wet op de gegevensbescherming.

Dit promotioneel aanbod wordt geenszins gesponsord, bekrachtigd of beheerd door Facebook of een ander sociaal netwerk.  Deze partijen zijn trouwens op geen enkele manier verbonden aan deze wedstrijd.

In geval van geschil zullen de organisatoren een onherroepelijke beslissing nemen.  In dit geval is er geen mogelijkheid om in beroep te gaan en de klachten zullen niet worden behandeld.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer de hierboven beschreven voorwaarden.

Het reglement kan om het even wanneer geconsulteerd worden op de website www.supermarche-match.be

Antwoord : TELEVIE